2/04/2013
පත්තු වෙච්ච
හදවතක් ඇතිව
ගෙදර ආ මට
ලයිට් ගොඩක් මැද
තනිවෙන්නට සිදු වුණි

No comments:

Post a Comment