2/04/2013


මොර සූරන 
වැසී එළියේ
අකුණු ගසන කැළඹිලී
හිත ඇතුලේ


No comments:

Post a Comment