4/18/2012ඉස්පාසුවක් නැති
සදක්
ආතක් පාතක් නැති සුළගක්
අතරමැද උඩබලාගෙන 
මම


No comments:

Post a Comment