4/18/2012

හද
තවම පායා ඇත
අලුතින් ලයිට්දාපු 
පාරටත් උඩින්

No comments:

Post a Comment