4/18/2012

මුළු අහසම
අදුරු වළාවකින් වැසුනත්
ඇය සැගව
බලාන ඇති
මා දෙසම
නුදු‍රේදීම එකලු කිරිමට
අදුරු මහද

No comments:

Post a Comment