8/07/2012


මේ දුර
නැති කලහොත්
ඔය කතා කරන ඇස්
කාන්තියෙන් වදීවී
මට වස්

No comments:

Post a Comment