8/07/2012හීනයටත්
තාලයටත්
සීතලකින්
වැහි බිදුවක්
දග දමයි
මගේ දෙකොපුල උඩ

No comments:

Post a Comment