4/18/2012

මම
හදවත් බිද දමන්නාගේ
චරිතයෙන් මෑත්ව
ඝණදුරේ ම සැගව යමි
අළුත් චරිතයකට
පණ පොවනු වස්


No comments:

Post a Comment