4/18/2012

නන්දා කිව්වාට
තරුද නිදන මහා රැයක් ගැන
මේ රැය පුරාවට
තරුත් නොතිබුණා නම්
තට්ට තනියෙන් 
මම

No comments:

Post a Comment