8/07/2012

දැංවත්
සද අයිති 
ලෝකයට බව
තේරුම්ගන්න
මගේ හිත 
මැලි වන හැටි

No comments:

Post a Comment