10/24/2012


කණ ලගම 
මුණු මුණුවක්
වසා ඇති දොරගුලු
ඇරින්නැයි ආයාචනාවක්No comments:

Post a Comment