10/24/2012හිත පුරා
සැරි සරා
දග පපා
රැය පුරා
ඔහොම හුරතල් වුණාම
පාන්දර බත් ඉදෙනවද

No comments:

Post a Comment