10/24/2012

මිරිගුවකි ඈත
ගිණි වැකුණු තාර පාරක
සිනහවකි අතරමං වුණු
ඉස්සර හුරුපුරුදු

No comments:

Post a Comment