10/24/2012


කළුවරට ගල් ගසා
ඉරා දමමි
හිතේ පැලවු
දුක

No comments:

Post a Comment