10/24/2012ආදරය
ඇය නෙවේ නම්
මා මිය ගිය තැන් වල
රූස්ස ගස්ද
උසට වැවී ඇත

No comments:

Post a Comment