2/04/2013


කවුරුවත්ම 
නැති වුණත්
ආදරේ උණුහුම්
තනිකමේ රැයකට 

No comments:

Post a Comment