2/04/2013සීතලේ වුණත්
තිගැස්සෙන
කෝ අර 
රහ හාදු
හීනෙන් ඔබ දෙන

No comments:

Post a Comment