8/07/2012

මේ දුමයි
මී දුමයි අතර
ඇති වෙනස
ඔයයි මමයි වගේ
හැමදාම

1 comment:

  1. රේල් පීලී දෙකකට සම නොවේවා..!

    ReplyDelete