8/07/2012

හිස් වු දෙනෙතින් යුතුව
සුසුම්ලයි
පොළව
කෑ ගසා හඩන තුරු
අහස

No comments:

Post a Comment