8/07/2012


ඔය දෙතොල්
ලං වෙන්න බය ඇයි
සීතල ම 
මගේ දොතොල් වෙත

No comments:

Post a Comment