8/07/2012
මල් පිපෙයි
හිත මත
ඇය තැබු
නැවුම් හාදුව ලගින්ම

No comments:

Post a Comment