8/07/2012හිත දවන
ඇස් පාරන
ඉඩෝරය අවසන් කර
මා මත
වර්ෂාව වැටෙයි හෙමිහිට
ආයෙමත් දළුලන්න
නැවතුනු තැනකින්


No comments:

Post a Comment