8/07/2012
දස අතේ
පිපී පිපී දිළෙන
වොට් පහේ බල්බ් මාලා
අඩුකරයි මට
මගේ සදේ රැස් මාලා


No comments:

Post a Comment