8/07/2012


පිංසාර රාත්‍රියක
පිංවතුන් මග දෙපස
මං තාම හීනයක
හැබැයින් පුරා හද පායන තුරු

No comments:

Post a Comment