8/07/2012


පුර හද
එන්නට මත්තෙන්ම
දොරගුලු දමා
තදින් වසා ඇත


No comments:

Post a Comment